Stadgar

Stadgar för Folkets Hus Vänersborg ekonomisk förening, antagna 2005. org nr 762500-0349

§ 1
Föreningens namn är Folkets Hus Vänersborg Ekonomisk Förening.

§ 2
Föreningens styrelsen har sitt säte i Vänersborg.

§ 3
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och i dessa erbjuda förhyrare att bedriva föreningsverksamhet, kulturbildningsverksamhet och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter. Föreningen bör vara ansluten till Folkets Hus och Parkers Riksorganisation, FHP.

§ 4
Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer och enskilda. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och försedd med den sökandes underskrift. Medlemskap föreligger när styrelsen beviljat inträde och insatsen erlagts.

§ 5
Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen. Insatsen i föreningen återbetalas endast om styrelsen så beslutar. Om medlemskapet varat i kortare tid än två år fordras dock att styrelsen finner särskilda skäl föreligga för att bevilja utträde. Har medlem icke efter anmodan erlagt insatsbelopp, skadar medlem föreningen eller motarbetar han dess intresse eller ändamål, äger styrelsen utesluta honom ur föreningen. Den som uteslutits av styrelsen äger få frågan om medlemskap prövad av föreningsstämman genom skriftlig anmälan till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsändes till medlemmen.

§ 6
Andel i föreningen lyder på 500 kronor. Medlem äger förvärva obegränsat antal andelar. Insatsen erlägges kontant när medlemsskapet beviljas.

§ 7
Årsavgift uttas enligt föreningsstämmans beslut med högst 500 kronor. Stämman får därutöver besluta om extra uttaxering med högst 3.000 kronor.

§ 8
a) Ordinarie föreningsstämma hålles före mars månads utgång.

Följande ärende skall behandlas:
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
6. Behandling av styrelsens årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden och i stadgeenlig tid väckta motioner
12. Bestämmelser om arvoden till de förtroendevalda
13. Val av ordförande, ledamöter och ersättare i styrelsen
14. Val av revisorer och ersättare
15. Val av valberedning och sammankallande
16 Övriga ärenden

b) Kallelse till föreningsstämma sker genom brev till andelsägarna tidigast fyra och senast två veckor innan ordinarie stämma. Ärende som skall behandlas kan anges i kallelsen. Även övriga meddelanden till andelsägarna sker genom brev.

c) Medlem har rätt att utse ett ombud per andel, dock högst tio ombud. Varje ombud har en röst. Fullmakt skall senast dagen före stämman vara styrelsen tillhanda.

d) Motion som av medlem väckts till ordinarie förenigsstämma skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.

§ 9
a) Styrelsen består av minst 7 högst 11, ordinarie ledamöter varav en utses av personalen, som väljes av ordinarie föreningsstämma. Mandattiden är två år och gäller mellan föreningsstämmorna. Ledamöterna utses växelvis vartannat år. För styrelsens ledamöter utses minst 3 högst 11, ersättare varav en utses av personalen och inträder i den ordning de blivit valda. Personalens ersättare är personlig.

b) Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.

c) Styrelsen utser föreningens föreståndare efter samråd med regionstyrelsen.

§ 10
Revisorerna skall vara tre, jämte två ersättare. Mandattiden är två år och gäller mellan föreningsstämmorna. Ledamöterna utses växelvis vartannat år.

§ 11
Kalenderår är föreningens räkenskapsår.

§ 12
Beslut av föreningsstämman och styrelsen utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden för mötet. Om omröstningen gäller fråga om prövning av uteslutning ur föreningen, utgörs dock beslutet av den mening som fått mer än hälften av de närvarande medlemmarnas röster och vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden för mötet. Ändring av dessa stadgar sker på sätt, som stadgas i lag om ekonomiska föreningar. För ändring av föreningens ändamål enlig § 3 och upplösning av föreningen fordras dock att beslutet är enhälligt på två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena är ordinarie stämma.

§ 13
Uppkomna överskott skall fonderas sedan avsättning skett till reservfonden enligt bestämmelserna i föreningslagen.

§ 14
Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan kvarvarande medlemmar på så sätt, att dessa först får ut de av dem erlagda insatserna, varefter återstående belopp överlämnas till LO-sektionen i Vänersborg. Tillgångarna skall av LO-sektionen förvaltas och överlämnas till ny förening, som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i Vänersborgs kommun.

§ 15
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Share...